Entreprenad- & Fastighetsrätt

Entreprenadjuridik är en del av civilrätten som bland annat reglerar avtalsförhållandet mellan parter vid uppförande av exempelvis byggnader, tillbyggnader mellan antingen näringsidkare, eller förhållandet när en konsument anlitar en entreprenör för uppförande av småhus.

Inom entreprenadrätten förefinns flera så kallade standardavtal. De vanligaste i förhållanden mellan näringsidkare är AB04 eller ABT06.

I konsumentförhållanden när en näringsidkare åtar sig åt en konsument att uppföra exempelvis ett en- eller tvåfamiljshus, tillbyggnad eller ombyggnad av en befintlig byggnad gäller konsumenttjänstlag. Parterna kan därtill avtala att ABS18 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) skall vara tillämpligt på parternas avtalsförhållanden. Om Du planerar att uppföra ett småhus är det mycket viktigt att noga reglera parternas avtalsförhållanden så att både konsumenten och näringsidkaren vet vad de har att förhålla sig till.

Ibland uppkommer en tvist mellan parterna om vad som avtalats mellan parterna och hur avtalet i övrigt skall tolkas och det kan då uppkomma en tvist som parterna inte förmår att lösa.

Advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att biträda både entreprenörer och konsumenter vid såväl ingående av avtal och utarbetande av entreprenadavtal som att biträda part i rättsliga processer och tvister.

Välkommen att kontakta oss! info@danderydsadvokat.com