Boutredning

I samband med dödsfall bildas ett dödsbo. Det första steget i en boutredning är att upprätta en bouppteckning. I bouppteckningen dokumenteras den avlidnes tillgångar och skulder. Under boutredningen förvaltar man dödsboet, vilket innebär allt från att betala dödsboets räkningar, till att ta hand om bostaden. Det kan gälla försäljning av bostad, lösöre, kontakt med mäklare eller hyresvärd, bank, osv. Bouppteckningen fastställer sedan vilka som är den avlidnes efterlevande, även arvsberättigade släktingar samt den avlidnes egendom på dödsdagen. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfall och sedan lämnas in till skatteverket senast en månad efter bouppteckningsförrättningen. När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket, utgör den grunden för bodelning, själva arvskiftet.
I arvskiftet står det hur dödsboets tillgångar ska fördelar mellan dödsboets delägare.