Boutredningsman

Boutredningsman

Under dödsboets förvaltning är det som huvudregel dödsbodelägarna som är gemensamt ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom. För det fall att dödsbodelägarna inte kan enas om tillvägagångssättet för detta kan tingsrätten, på uppdrag av bland annat dödsbodelägare, legatarie eller testamentsexekutor, förordna om en boutredningsman. Boutredningsmannen är den som övertar ansvaret från dödsbodelägarna och förvaltar och vidtar åtgärder för dödsboet i syfte att förbereda inför arvskifte. Boutredningsmannen kan även skifta dödsboet om dödsbodelägarna begär det.
För det fall att den avlidne utsett en testamentsexekutor utser tingsrätten i första hand denna till boutredningsman, om det inte finns skäl som talar emot det. Tingsrätten skall i övriga fall utse enligt dödsbodelägarnas förslag om sådant har framkommit.
Finns det ingen utsedd testamentsexekutor eller förslag från dödsbodelägarna skall tingsrätten utse en person som förväntas utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver till boutredningsman.
Den som utses måste först tillfrågas och gå med på att bli boutredningsman.