Affärsjuridik


Affärsjuridik 


Avtal samt löpande verksamhet:
Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda små och medelstora bolag med juridiska frågeställningar gällande bolags löpande verksamhet och juridiska spörsmål som dagligen kan uppkomma i bolagens verksamheter.
Vi kan även biträda med avtalsförhandlingar samt granskning av olika avtal såsom exempelvis köpeavtal, företagsöverlåtelser, agentavtal, franchiseavtal, distributionsavtal och samarbetsavtal. Om tvister uppstår om avtalstolkning m m kan advokatbyrån även biträda Er i förhandlingar,


Tvister och tvistelösning
Advokatbyrån har gedigen erfarenhet av förhandlingar och tvistlösning i affärsjuridiska sammanhang. Det kan gälla exempelvis tvist om tolkning av avtal och dess innehåll, tvist om fordringar eller andra rättsliga frågeställningar som parter tvistar om.
Många företag har en företagsförsäkring som innefattar rättsskydd, vilket innebär att det kan finnas möjlighet att få delar av en rättslig tvist täckta av försäkringens rättsskydd. Vi biträder med att undersöka om Ditt ärende kan ianspråktagas från försäkringen.OMRÅDE

Entreprenad och fastighetsrätt


Entreprenad och fastighetsrätt

Entreprenadjuridik är en del av civilrätten som bland annat reglerar avtalsförhållandet mellan parter vid uppförande av exempelvis byggnader, tillbyggnader mellan antingen näringsidkare, eller förhållandet när en konsument anlitar en entreprenör för uppförande av småhus.

Inom entreprenadrätten förefinns flera så kallade standardavtal. De vanligaste i förhållanden mellan näringsidkare är AB04 eller ABT06.

I konsumentförhållanden när en näringsidkare åtar sig åt en konsument att uppföra exempelvis ett en- eller tvåfamiljshus, tillbyggnad eller ombyggnad av en befintlig byggnad gäller konsumenttjänstlag. Parterna kan därtill avtala att ABS18 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) skall vara tillämpligt på parternas avtalsförhållanden. Om Du planerar att uppföra ett småhus är det mycket viktigt att noga reglera parternas avtalsförhållanden så att både konsumenten och näringsidkaren vet vad de har att förhålla sig till.

Ibland uppkommer en tvist mellan parterna om vad som avtalats mellan parterna och hur avtalet i övrigt skall tolkas och det kan då uppkomma en tvist som parterna inte förmår att lösa.

Advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att biträda både entreprenörer och konsumenter vid såväl ingående av avtal och utarbetande av entreprenadavtal som att biträda part i rättsliga processer och tvister.