Arvsrätt


Arvsrätten


Arvsrätten fördelas genom testamente enligt den avlidnes önskan och regleras genom ärvdabalken. Barn och deras efterkommande har arvsrätt, i likhet med de föräldrar som överlever sitt barn. Arvsrätten kan också utvidgas till syskon, syskonbarn, kusiner, m.fl. Rätt till arv regleras i ärvdabalken och makar brukar oftast ärva varandra med fri förfoganderätt. 


Om den avlidne har barn inom äktenskapet, kommer dessa barn få vänta på att få ut sina arvslotter. Har den avlidne barn i tidigare äktenskap eller utom äktenskapet, dvs. särkullbarn, har särkullbarnen rätt att erhålla sina arvslotter direkt. Arvsrätt kan begränsas via testamente, men bröstarvingar har alltid rätt att lagenligt erhålla sin laglott som är halva arvslotten.OMRÅDE

Testamente och bouppteckning


Testamente

Genom ett testamente kan du bestämma vad som händer med dina tillgångar den dag du inte längre finns i livet. Det är viktigt att upprätta ett tydligt testamente. På så sätt ser du till att de personer som du vill ska ärva dig, gör det. Ett testamente skapar också en trygghet och kan underlätta vid eventuella tvister. Du underlättar dessutom för dina anhöriga. Det viktiga är att testamentet måste ha bevittnats för att vara giltigt. Det spelar ingen roll om du är gift, sambo eller singel. Du kan testamentera vad du vill, till vem du vill, dock har eventuella barn alltid rätt att kräva ut sin laglott. Om man inte upprättar ett testamente, ärver den äkta hälften allt om det inte finns något testamente som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn.

Bouppteckning

Vid dödsfall skall en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder göras inom tre månader från dödsfallet, en så kallad bouppteckning. Samtliga dödsbodelägare skall kallas för att närvara vid bouppteckningsförrättningen där dessa uppgifter skall genomgås. Det är viktigt att vid denna tidpunkt ha samtliga underlag som styrker de tillgångar och skulder som upptagits i bouppteckningen.
Bouppteckningen skall därefter, inom en månad från bouppteckningsförrättningen, sändas till Skatteverket för registrering.
Det finns diverse formkrav som behöver vara uppfyllda innan Skatteverket kan besluta om registrering av bouppteckningen. Advokatbyrån har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar.

Boutredning

I samband med dödsfall bildas ett dödsbo. Det första steget i en boutredning är att upprätta en bouppteckning. I bouppteckningen dokumenteras den avlidnes tillgångar och skulder. Under boutredningen förvaltar man dödsboet, vilket innebär allt från att betala dödsboets räkningar, till att ta hand om bostaden. Det kan gälla försäljning av bostad, lösöre, kontakt med mäklare eller hyresvärd, bank, osv.

Bouppteckningen fastställer sedan vilka som är den avlidnes efterlevande, även arvsberättigade släktingar samt den avlidnes egendom på dödsdagen. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfall och sedan lämnas in till skatteverket senast en månad efter bouppteckningsförrättningen. När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket, utgör den grunden för bodelning, själva arvskiftet.
I arvskiftet står det hur dödsboets tillgångar ska fördelar mellan dödsboets delägare..

Boutredningsman

Under dödsboets förvaltning är det som huvudregel dödsbodelägarna som är gemensamt ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom. För det fall att dödsbodelägarna inte kan enas om tillvägagångssättet för detta kan tingsrätten, på uppdrag av bland annat dödsbodelägare, legatarie eller testamentsexekutor, förordna om en boutredningsman. Boutredningsmannen är den som övertar ansvaret från dödsbodelägarna och förvaltar och vidtar åtgärder för dödsboet i syfte att förbereda inför arvskifte. Boutredningsmannen kan även skifta dödsboet om dödsbodelägarna begär det.

För det fall att den avlidne utsett en testamentsexekutor utser tingsrätten i första hand denna till boutredningsman, om det inte finns skäl som talar emot det. Tingsrätten skall i övriga fall utse enligt dödsbodelägarnas förslag om sådant har framkommit.
Finns det ingen utsedd testamentsexekutor eller förslag från dödsbodelägarna skall tingsrätten utse en person som förväntas utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver till boutredningsman.
Den som utses måste först tillfrågas och gå med på att bli boutredningsman.


OMRÅDE

Testamente och arvskifte


Testamente

Ett testamente upprättas i syfte att avvika från reglerna i ärvdabalken och reglerar hur ens kvarlåtenskap skall fördelas efter att man fallit ifrån, oavsett om man är singel, sambo eller gift. Det enda som inte går att testamentera bort är ens barns (bröstarvinges) laglott, vilket utgör hälften av arvslotten.
För sambor är det tillexempel viktigt att upprätta ett testamente då man enligt huvudregeln inte ärver varandra. Det är även viktigt för gifta som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) som har rätt att få ut sitt arv på en gång om den efterlevande makan/maken vill ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden. 

Skiftesman

Om dödsbodelägarna är oense när arvskiftet skall verkställas kan en skiftesman utses. Är någon utsedd som boutredningsman är denna även skiftesman utan särskilt beslut från tingsrätten. Skiftesmannens uppgift är att i första hand försöka ena dödsbodelägarna i syfte att få till stånd en frivillig överenskommelse.

För det fall att dödsbodelägarna alltjämt inte kan enas, skall skiftesmannen förrätta tvångsskifte. En dödsbodelägare kan sedermera välja att godkänna skiftet genom undertecknande eller klandra skiftet gentemot övriga dödsbodelägare. Klander av skiftet skall ske inom fyra veckor efter delgivning och görs hos tingsrätten.

Arvstviste

Advokatbyrån har lång erfarenhet av arvstvister och kan i egenskap av ombud företräda dig oavsett vad saken gäller. Advokatbyrån har även lång erfarenhet av boutredningsmanna- och skiftesmannaförordnande..

Underhåll av barn

Vid en separation kan det vara svårt att enas om saker som rör ens gemensamma barn, t.ex. var barnet skall ha sitt stadigvarande boende och hur ofta parterna ska ha rätt att träffa sitt barn. I dessa frågor är barnets bästa det mest avgörande. Barnets bästa bedöms i varje enskilt fall utifrån barnets identitet, åsikter och ålder. Barnets rätt till omsorg, omvårdnad och skydd skall sättas i det främsta rummet.

Advokatbyrån har lång erfarenhet av nationella och internationella vårdnadstvister där vi hjälper till med juridisk rådgivning i dessa frågor. Vi kan även företräda part som ombud i tingsrätten för det fall att parterna inte kommit överens om vårdnad, boende och umgänge.


OMRÅDE

GenerationsskifteGåvor

Vid gåvor aktualiseras numera inte längre en gåvoskatt, vilket gör det mer förmånligt att på detta sätt överföra tillgångar. En överföring genom gåva kan dock kräva vissa formkrav, bland annat finns det formkrav kring gåva av fastighet.

Det som är av vikt att tänka på är att en gåva till ett av dina barn kan få konsekvenser i framtiden när dödsboet efter dig skall skiftas, då gåvan bland annat kan ses som förskott på arv och inkräkta på övriga barns laglott.

Generationsskifte inom familj

Planering inför generationsskifte är vanligt och brukar kännas betryggande för många personer. Det finns tre sätt att föra över tillgångar till andra på; arv, gåva eller försäljning.

Genom testamente kan man exempelvis, i syfte att avvika från reglerna i ärvdabalken, reglera hur ens kvarlåtenskap skall fördelas när man faller ifrån.
Genom gåva undviker man att betala eventuell kapitalvinstskatt som vid exempelvis fastighetsförsäljning.

Genom försäljning av fastighet kan gåvogivaren behöva betala kapitalvinstskatt och mottagaren få betala stämpelskatt.
Advokatbyrån hjälper dig gärna att gå igenom ovanstående i syfte att göra det mest förmånligt för dig utifrån din unika situation och önska