Familjerätt


Familjerättslig Rådgivning


Inom familjen finns det ofta ett behov av att på olika sätt reglera både ekonomiska och äganderättsliga frågor. Det finns mycket tvingande lagstiftning inom det familjerättsliga området och det är viktigt att parter är medvetna om vad eventuell lagstiftning kan få för inverkan på enskilda förhållanden. Det kan gälla exempelvis vid ingående av samboskap, ingående av äktenskap, gåvor till barn eller make, bodelningar under äktenskapet eller andra frågor under bestående förhållanden.


Advokatbyrån har mycket lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter vid planering och upprättande av handlingar inom det familjerättsliga området samt även biträda klienter vid rättsliga processer inom exempelvis bodelning eller andra rättsliga processer inom det familjerättsliga området


Äktenskap, sambo, bodelning och underhåll


I tillfällen när två parter skall ingå ett samboförhållande eller ett äktenskap kan det finnas behov att reglera parternas inbördes ekonomiska förhållanden. Detsamma kan vara under bestående äktenskap eller samboförhållande. Detta kan ske exempelvis genom att parterna upprättar ett samboavtal eller äktenskapsförord som registreras vid äktenskapsregistret, förrättar en bodelning under äktenskapet eller en kombination av dessa och ibland även involverat gåvor.
Även situationer kan uppstå där makar önskar att underhåll skall utgå till den ena maken från den andre.


Det är vanligt att någon önskar att utge en gåva till någon annan. Det kan gälla förhållanden när förälder vill ge en gåva till en eller flera barn eller andra förhållanden. Om föräldrar utger en gåva till ett barn och inte övriga barn, kan behov finnas att noga reglera vad som skall gälla i framtiden givet  olika situationer.
Det är viktigt att parterna noga tänker igenom vad de önskar och vilka rättsliga verkningar parterna önskar givet olika situationer.
Advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter såväl inom svenska som internationella förhållanden i dessa frågor.OMRÅDE

Äktenskap


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar.
I avtalet reglerar man egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna,
också ska vara dennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska skriftligen upprättas av makarna/blivande makarna och bevittnas av utomstående. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste det skickas till skatteverket för registrering.

Bodelningsförättare

När parter separerar eller äktenskap skall upplösas och bodelning skall ske, kan part ha behov att få biträde vid bodelningen. Ibland företräds vardera part av ett ombud och kan förrätta bodelning i en samförståndslösning.
Ibland uppstår förhållanden där parterna inte kan enas om innehållet i en bodelning. En sambo eller make kan då till tingsrätten ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas att förrätta bodelning mellan parterna. Advokatbyrån åtar sig frekvent uppdrag som bodelningsförrättare.

Underhåll av barn

Advokatbyrån biträder vid tvister om underhåll till barn, såväl i svenska som internationella förhållanden.


OMRÅDE

Sambo


Samboföhållande

Som sambo har man inte samma rättigheter som gifta då man inte ärver varandra fullt ut. Som sambo får man dock behålla halva den gemensamma bostaden och hälften av de föremål man införskaffat tillsammans. Om den ena sambon avlider, görs en bodelning om den andre sambon begärt detta. Den överlevande sambon har rätt till hälften av det som båda gemensamt köpt. Om man inte begärt bodelning, har man inte heller rätt att ärva sin sambo. Det spelar ingen roll hur länge man varit tillsammans och det är därför viktigt att skriva ett samboavtal.

Genom samboavtalet ser man hur t.ex. bostad, fritidshus eller saker ska fördelas om parterna separerar eller om den ena partnern avlider. Har ni ett gemensamt bankkonto, är det viktigt att båda står som kontohavare. Vid en bodelning ingår inte eget sparande. Barn har dock fortfarande rätt att erhålla hälften av arvslotten.

Samboavtal

I ett samboavtal kan man avtala om att sambolagens regler om bodelning inte skall gälla. Man kan då avtala om vad som skall gälla istället för det fall att man separerar avseende hur en eventuell fördelning av samboegendomen skall ske.  

Bodelning

Vid en separation uppstår många praktiska saker att ta hand om. En sådan är att fördela den egendom som har införskaffats under den period som man varit sammanboende. Huvudregeln är att det vid en bodelning mellan sambor skall ingå bohag och bostad som har införskattats för att använda tillsammans, oavsett vem av dem som har införskaffat den. En juridisk svårighet kan till exempel vara i situationer där ena sambon stått som ägare av en bostadsrätt som bägge har levt i men att den andre sambon har bidragit på olika sätt.

Om någon av parterna begär det skall bodelning påkallas senast ett år efter samboförhållandets upplösande. Om inget annat har avtalats vid denna tidpunkt skall värdet av bostad och inventarier som har köpts för gemensamt bruk efter avräkning för skulder att delas lika på.
För det fall att man vill skydda sin egendom från bodelning skall man avtala om att viss eller all egendom skall vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen.

Underhåll av barn

Vid en separation kan det vara svårt att enas om saker som rör ens gemensamma barn, t.ex. var barnet skall ha sitt stadigvarande boende och hur ofta parterna ska ha rätt att träffa sitt barn. I dessa frågor är barnets bästa det mest avgörande. Barnets bästa bedöms i varje enskilt fall utifrån barnets identitet, åsikter och ålder. Barnets rätt till omsorg, omvårdnad och skydd skall sättas i det främsta rummet.

Advokatbyrån har lång erfarenhet av nationella och internationella vårdnadstvister där vi hjälper till med juridisk rådgivning i dessa frågor. Vi kan även företräda part som ombud i tingsrätten för det fall att parterna inte kommit överens om vårdnad, boende och umgänge.