Internationell Privaträtt


Internationell privaträtt


Internationell privaträtt bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje land och hanterar frågor som hur man t.ex. hanterar tvister som i någon aspekt sträcker sig över landsgränser. Oftast handlar det om vilken domstol i det presumtiva landet som ska ta upp frågan. Vilket lands lag ska gälla och om en dom fastställs i ett land, kan den då verkställas i ett annat land?  Många länder har inte samma regler och det kan på så sätt hända att två domstolar i två länder anser sig som rättmätiga att ta upp en och samma fråga utan hinder från det andra landet. Den internationella privaträtten består i grunden av inhemska rättsregler som görs fullständig med EU-lagstiftning och konventioner. Den internationella privaträtten verkar också inom den nationella rättsordningen som reglerar de juridiska problem som kan uppstå med anknytning till främmande stat. Dessa kan t.ex vara vilket land som har domsrätt (jurisdiktion) Vilket lands lag ska tillämpas (lagval) samt om en dom som meddelats och skapats i ett land, kan de då åberopas i ett annat land? (fråga om erkännande och verkställighet) 


Vilket lands lag ska tillämpas pga. sin anknytning till flera länder som har internationell karaktär. Den internationella privaträtten reglerar den position där fler än ett lands domstolar eller rättssystem är användbara och det kan uppstå en konflikt om reglerna i respektive land som har företräde. Det kan t.ex handla om dödsfall eller skilsmässa. Den svenska privaträtten omfattar regler om internationell domsrätt samt verkställandet av utländska domar.

Vi på Danderyds Advokatbyrå biträder dig gärna med tvister som på något sätt sträcker sig över landsgränserna.